Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

glupotaboli
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasoko soko
glupotaboli
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viasoko soko
glupotaboli
5572 c35e
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem viasoko soko
glupotaboli
2459 74af 500
Reposted fromyikes yikes viaoll oll
glupotaboli
3208 8f6f 500
Poland can into space
Reposted fromdesinteressement desinteressement viabladzik bladzik
glupotaboli
0193 1614 500
Reposted fromtfu tfu viabladzik bladzik
glupotaboli
4293 c12a 500
Reposted frompwg pwg viabladzik bladzik
glupotaboli
1359 f195
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabladzik bladzik
glupotaboli
4592 16fb 500
Reposted fromtfu tfu viabladzik bladzik

January 07 2018

glupotaboli
6012 0969 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
glupotaboli
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
glupotaboli
5519 5b2d
Reposted fromsosna sosna vialarwyastralne larwyastralne
glupotaboli
glupotaboli
5503 695a
Reposted fromsosna sosna viamy-anxieties my-anxieties
glupotaboli
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
glupotaboli
5554 7121 500
2926 ccb9

Everything will be fine, ok? I promise.

glupotaboli
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viabladzik bladzik
glupotaboli
5332 1d29 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viabladzik bladzik
glupotaboli
3406 b39e 500
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viabladzik bladzik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl