Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

glupotaboli
6012 0969 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
glupotaboli
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
glupotaboli
5519 5b2d
Reposted fromsosna sosna vialarwyastralne larwyastralne
glupotaboli
glupotaboli
5503 695a
Reposted fromsosna sosna viamy-anxieties my-anxieties
glupotaboli
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
glupotaboli
5554 7121 500
2926 ccb9

Everything will be fine, ok? I promise.

glupotaboli
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viabladzik bladzik
glupotaboli
5332 1d29 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viabladzik bladzik
glupotaboli
3406 b39e 500
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viabladzik bladzik
9414 12be
glupotaboli
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi vialostindreams lostindreams
glupotaboli
2067 64d9 500
Reposted fromolewka olewka viapaperman paperman
glupotaboli
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viacziczi cziczi
glupotaboli
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viacziczi cziczi

November 20 2017

glupotaboli

Maciej Stuhr - Wie każdy kim jest Juanita (COCO soundtrack)

glupotaboli
1396 0b10
Reposted fromteijakool teijakool viakhabarakh khabarakh
glupotaboli
3492 e1b3
Reposted fromteijakool teijakool viakopytq kopytq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl