Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

glupotaboli
1757 d761 500
Reposted frommarud marud viabatmanforever batmanforever
glupotaboli
6250 e81d 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viatheism theism
glupotaboli
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazdjeciahuja zdjeciahuja
glupotaboli
4064 5c58
Reposted fromfungi fungi vialiveattherainbow liveattherainbow
glupotaboli
'Ona nie raniła specjalnie. Faceci się w niej kochali, ona dawała im odrobinę nadziei. Ale w końcu tęsknota za nim zwyciężała...'
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamirabell mirabell

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

glupotaboli
glupotaboli
Po prostu mnie zauważ.
Reposted bypodprzykrywkadzaspy
glupotaboli
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaoll oll
glupotaboli
6343 63c0
Reposted fromApch Apch vianaras naras
glupotaboli
1196 de9e 500
Reposted fromnumbereight numbereight viasiostra siostra
glupotaboli
6086 30b6
glupotaboli

Cesar Knives Set concept

Reposted fromsawb sawb viaMrrruk Mrrruk
glupotaboli
7670 a19c 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viayanek yanek
glupotaboli
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove vianoisetales noisetales

June 30 2015

glupotaboli
8943 93e8
Reposted fromfub fub vianoisetales noisetales
glupotaboli
9105 87ed 500

June 29 2015

glupotaboli
1734 0b6a 500

szklanka fajek.
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viasiostra siostra
glupotaboli
glupotaboli
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl